Sách chuyên đề tháng 9

  Sự ra đời của bản tuyên ngôn độc lập / S.t, biên soạn: Vũ Kim Yến. - H. : Văn hóa Thông tin, 2015. - 195 tr. : ảnh ; 20 cm.

  Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về quá tŕnh Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn độc lập, những câu chuyên kể, những hồi ức về sự kiện lịch sử hào hùng đó của dân tộc. Đồng thời, cuốn sách c̣n cung cấp những bài viết, những bài nghiên cứu có giá trị về ư nghĩa và sức sống trường tồn của bản Tuyên ngôn độc lập. Qua đó khẳng định, đă hơn 70 năm đă trôi qua, nhưng bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 vẫn c̣n vang măi trong lịch sử dân tộc Việt nam, thể hiện rơ chân lư chính nghĩa, pháp lư đanh thép và đạo lư cao cả của dân tộc Việt Nam. Ánh sáng của Tuyên ngôn độc lập đă khơi nguồn sáng tạo và soi sáng con đường cách mạng Việt Nam hướng lên tầm cao mới trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước của dân, do đân và v́ dân, v́ mục tiêu dân giàu nước mạnh,  xă hội dân chủ, công bằng, văn minh.

  Số ĐKCB: DVN.029940; LDVN.022993; MVNX.041117;  

  Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.