Sách chuyên đề tháng 11

     Tâm lư sư phạm. - TP.Hồ Chí Minh : Nxb. Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh, 2005. - 480tr. ; 28cm.    

     Tóm tắt: Nội dung cuốn sách tŕnh bày một số vấn đề thiết yếu liên quan đến việc giảng dạy, áp dụng tâm lư, nhằm đem lại kết quả mỹ măn trong việc học tập và xây dựng tương lai tốt đẹp cho thế hệ mới. Nội dung gồm có 4 phần:

  - Phần thứ nhất: Tâm lư và thái độ học sinh

  - Phần thứ hai: Học sinh và việc phát triển kiến thức

  - Phần thứ ba: Mục tiêu giáo dục, mục tiêu giảng dạy, vai tṛ nhà mô phạm và phương pháp giảng dạy.

  - Phần thứ tư: Đánh giá tiến bộ học tập của học sinh

       Số ĐKCB: DVV.002318 

       Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.