Sách chuyên đề tháng 3
  T́m hiểu về Đoàn - Hội - Đội : Hỏi - Đáp / Minh Khánh biên soạn. - H. : Thời đại, 2011. - 203tr. ; 20cm

  Tóm tắt: Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở chọn lọc những sự kiện có ư nghĩa đă diễn ra từ khi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam và Đội TNTP Hồ Chí Minh ra đời cho đến nay, nhằm đáp ứng yêu cầu tuyên truyền, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ hiện nay những hiểu biết về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam và Đội TNTP Hồ Chí Minh qua các giai đoạn lịch sử, đồng thời đáp ứng yêu cầu của đông đảo bạn trẻ tham gia các cuộc thi t́m hiểu về lịch sử của Đoàn – Hội – Đội.

  Số ĐKCB: LDVN.019463; LDVN.019464; LDVN.019465;  

  Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.