Sách chuyên đề tháng 1/2018

  Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh với việc xây dựng nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay / Lương Gia Ban, Hoàng Trang. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 316 tr. ; 20 cm. 

 Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc nhất là học sinh, sinh viên cơ sở của sự h́nh thành và những nội dung căn bản của chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh, từ đó góp phần định hướng và có các giải pháp cơ bản nhằm xây dựng nhân cách mới cho sinh viên Việt Nam. Cuốn sách là một tài liệu bổ ích cho các bạn sinh viên.

 Số ĐKCB: DVN.029441; MVNX.040276; MVNX.040277;

 Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.