Sách chuyên đề tháng 9

  Hồ Chí Minh viết tuyên ngôn độc lập / Biên soạn: Ths. Vũ Thị Kim Yến, Nguyễn Văn Dương. - H. : Văn hóa thông tin, 2009. - 119tr. ; 20cm.

  Tóm tắt: Bản Tuyên ngôn độc lập chính là những tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là những tư tưởng lớn của dân tộc Việt Nam, là kết tinh những truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam qua hàng ngh́n năm dựng nước và giữ nước. Tác phẩm “Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập” được các tác giả tổng hợp và biên soạn dựa trên 16 tài liệu tham khảo khác nhau: những tài liệu đă được in thành sách, những tài liệu đă được đăng trên tạp chí Cộng sản, trên Báo Sài G̣n giải phóng,v.v…Tác phẩm là quá tŕnh nghiên cứu, chắt lọc, trích dẫn có hệ thống các sự kiện lịch sử trọng đại này đă gắn liền với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá tŕnh đấu tranh giải phóng dân tộc và h́nh thành nên Bản Tuyên ngôn độc lập vĩ đại của Người. Cuốn sách là một công tŕnh lớn của các tác giả, thể hiện rơ bước ngoặc lịch sử vĩ đại, là mốc son chói lọi trong trang sử vàng của dân tộc Việt Nam.

  Số ĐKCB: DVN.023158; MVNX.030876; MVNX.030877;  

  Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.