Sách chuyên đề tháng 11

     Những nhà giáo ưu tú trong nền giáo dục Việt Nam / Sưu tầm: Thùy Linh, Việt Trinh. - H. : Lao động Xă hội, 2013. - 420 tr. : ảnh ; 28 cm.  

     Tóm tắt: Nghề giáo là nghề đặc biệt: “Dưới ánh sáng mặt trời không có nghề nào vinh quang bằng nghề dạy học”. Nội dung cuốn sách sẽ đáp ứng nhu cầu cho bạn đọc về t́m hiểu thành tích, sự nghiệp, những tấm gương sáng ngời của các nhà giáo có nhiều đóng góp trong các lĩnh vực giáo dục Việt Nam. Cuốn sách gồm có các phần chủ yếu:

  - Phần thứ nhất: Nhà giáo Việt Nam trước 1945

  - Phần thứ hai: Nhà giáo nhân dân và nhà giáo ưu tú Việt Nam từ 1945 đến nay. Nội dung cuốn sách có sử dụng và tham khảo một số tài liệu về nhà giáo Việt Nam trên báo, tạp chí, internet…

     Số ĐKCB: DVV.006007 

       Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.