Sách chuyên đề tháng 3

  Lịch sử đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên Việt Nam (1925-2006) hỏi-đáp / Biên soạn: Đặng Quang Vinh, Nguyễn Văn, Minh Nguyệt.... - H. : Thanh niên, 2006. - 164tr. ; 19cm.    

  Tóm tắt: Nội dung cuốn sách chọn lọc những sự kiện có ư nghĩa đă diễn ra trong 75 năm phát triển của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi được tŕnh bày súc tích, ngắn gọn, dễ hiểu theo thể hỏi – đáp phục vụ các đối tượng thanh thiếu niên.

  Số ĐKCB: DVN.019523; LDVN.011112; LDVN.011113;  

  Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.