Sách chuyên đề tháng 3

  Công dung ngôn hạnh phụ nữ Việt Nam xưa và nay / B.s.: Lê Thị Bừng (ch.b.), Nguyễn Thị Vân Hương, Hoàng Thanh Thúy. - H. : Thanh niên, 2013. - 210 tr. ; 20 cm.

  Tóm tắt: Cuốn sách với mong muốn góp phần trong việc định hướng, gợi ư cho các bạn gái hiện nay: Cảm nhận, suy nghĩ, hành động theo những chuẩn mực “công, dung, ngôn, hạnh” mang giá trị đạo đức, truyền thống – nét đẹp văn hóa của người phụ nữ Việt Nam nói chung và cho các bạn gái nói riêng.
 

  Số ĐKCB: DVN.029103; MVNX.039914; 

  Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.