Sách chuyên đề tháng 9

  Từ bến Nhà Rồng đến Ba Đ́nh lịch sử / B.s.: Đặng Việt Thuỷ (ch.b.), Nguyễn Minh Thủy. - H. : Quân đội nhân dân, 2011. - 246tr. ; 20cm.

  Tóm tắt: Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn gắn liền với vận mệnh của dân tộc, với cuộc đấu tranh của nhân dân ta cho độc lập, tự do, chủ nghĩa xă hội. Cuốn sách "Từ Bến Nhà rồng đến Ba Đ́nh lịch sử" giúp bạn đọc hiểu rơ hơn về chặng đường "đi t́m độc lập cho Tổ quốc" hết sức khó khăn, gian khổ nhưng cũng đầy vinh quang của Người. Với 246 trang in, cuốn sách gồm 4 chương: T́m đường cứu nước (1911 – 1920); Người cộng sản và con đường cách mạng (1920 – 1930); Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam (1930 – 1945); Cách mạng dân tộc và mùa thu lịch sử (từ tháng 3 đến tháng 8 năm 1945).

  Số ĐKCB: DVN.026524; LDVN.017347; LDVN.017348;  

   Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.