Sách chuyên đề tháng 1/2018

  30 việc học sinh tiểu học cần phải làm / Vương Tịnh Phàm ; Tuệ Văn dịch. - H. : Văn hóa Thông tin, 2014. - 143 tr. : h́nh vẽ ; 23 cm.. - (Rèn luyện kỹ năng sống dành cho học sinh). 

 Tóm tắt: Cuốn sách với nhiều câu chuyện kết hợp với h́nh thức truyện tranh mà các em học sinh thích, đồng thời sau mỗi câu chuyện lại có thêm mục “Suy ngẫm”, “Làm thử” để bạn đọc học cách suy nghĩ và thực hành. Sách là một tài liệu bổ ích cho bạn đọc là học sinh tiểu học cần chú ư.

 Số ĐKCB: T1VV.003114; T1VV.003115; T1VV.003116;    

 Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.