Sách chuyên đề tháng 3
Bác Hồ với phụ nữ Việt Nam / Quí Lâm sưu tầm, hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2016. - 399 tr. : ảnh ; 27 cm. 

 Tóm tắt: Nội dung cuốn sách nói lên sự quan tâm đặc biệt, những t́nh cảm chứa chan, chân t́nh của Bác dành cho phụ nữ, nói lên vai tṛ của công tác phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công tác b́nh đẳng giới và sự tiến bộ của Phụ nữ trong thời kỳ mới. Đây sẽ là tài liệu thiết thực góp phần tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách thường xuyên và tự giác, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 Số ĐKCB: DVV.007483  

 Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.