Sách chuyên đề tháng 11

      Cải cách giáo dục : Một số vấn đề chung và thực tiễn ở Việt Nam / Nghiêm Đ́nh Vỳ, Phạm Đỗ Nhật Tiến. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 352tr. : bảng ; 24cm.

     Tóm tắt: Nội dung cuốn sách tập trung nghiên cứu và làm rơ những định hướng cải cách giáo dục toàn cầu trong thế kỷ XXI; tiến tŕnh cải cách giáo dục của một số nước trên thế giới, rút ra kinh nghiệm và bài học đối với sự phát triển của giáo dục Việt Nam. Hiện nay, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ phát triển ngày càng nhanh. Kinh tế tri thức có vai tṛ ngày càng nổi bật trong quá tŕnh phát triển lực lượng sản xuất. Trong bối cảnh đó, giáo dục đă trở thành nhân tố hàng đầu quyết định sự phát triển nhanh và bền vững của mỗi quốc gia. Đảng và Nhà nước ta đă xác định phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xă hội trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

     Số ĐKCB: DVV.007405 

     Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.