Sách chuyên đề tháng 9

  Không có ǵ quư hơn độc lập tự do : Giai đoạn 1960 - 1969 / Đỗ Hoàng Linh. - H. : Văn học, 2013. - 459 tr. ; 20 cm.

  Tóm tắtChủ tịch Hồ Chí Minh – vị lănh tụ thiên tài, người sáng lập, rèn luyện Đảng cộng sản Việt Nam và khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng ḥa. Người đă cống hiến trọn đời ḿnh cho sự nghiệp đấu tranh dành độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Cuộc đời và sự nghiệp vinh quang của người là “ một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc”, đă “góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc v́ ḥa b́nh, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xă hội”. Với mong muốn  được phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tâp,t́m hiểu cuộc đời, sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh, cuốn sách : “Không có ǵ quư hơn độc lập tự do” (Giai đoạn 1960 – 1969) ghi lại toàn bộ hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lănh đạo, chỉ đạo sáng suốt, khéo léo trong việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại giai đoạn từ 1960 đến 1969.

  Số ĐKCB: DVN.028292; LDVN.021084; LDVN.021085;    

  Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.