Sách chuyên đề tháng 1/2018

  Cẩm nang học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh dành cho học sinh, sinh viên / Trần Văn Công s.t., b.s.. - H. : Hồng Đức, 2016. - 383 tr. ; 27 cm.

  Tóm tắt: Cuốn sách đúng là một cuốn cẩm nang thiết thực dành cho học sinh, sinh viên. Sách được chia làm ba phần.

  Phần I: Hồ Chí Minh với thế hệ trẻ;

  Phần II: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

  Phần III: Mỗi ngày một bài học.

 Cuốn sách sẽ giúp cho việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của học sinh, sinh viên hiệu quả hơn.

 Số ĐKCB: LDVV.004366; 

                                            Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.