Sách chuyên đề tháng 9

  Đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng những ngày đầu thành lập. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 226tr. ; 20cm.

  Tóm tắt: Tháng 8 năm 1945, dưới sự lănh đạo của Đảng, nhân dân ta đă đứng lên tiến hành Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền trong cả nước. Vừa ra đời, nước Việt Nam dân chủ cộng ḥa đă phải đứng trước vô vàn khó khăn thử thách, đặt chính quyền non trẻ vào thế “ ngàn cân treo sợi tóc”, t́nh h́nh trong nước  chồng chất những khó khăn nghiêm trọng trên mọi phương diện: kinh tế, tài chính, văn hóa xă hội, giáo dục, nông nghiệp, quân sự. Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Đường lối sách lược đấu tranh của Đảng ta để bảo vệ chính quyền cách mạng ngày đầu thành lập; Những trận đánh bảo vệ chính quyền cách mạng ngày đầu thành lập.

  Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc t́m hiểu sâu sắc hơn về lịch sử vẻ vang của quân và dân ta trong đấu tranh bảo vệ chính quyền khi mới thành lập, những thành quả mà Đảng ta và đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh đă sáng suốt đánh giá t́nh h́nh, đối sách đúng đắn để vượt qua được khó khăn thử thách đưa cách mạng vững bước đi lên, quyết tâm bảo vệ thành quả cách mạng và xây dựng xă hội mới.

  Số ĐKCB: DVN.025411; LDVN.016217; LDVN.016218;  

  Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.