Sách chuyên đề tháng 9

  Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa : Sách tham khảo / Đặng Việt Thủy, Đặng Thành Trung. - Tái bản có sửa chữa bổ sung. - H. : Quân đội nhân dân, 2015. - 241 tr. ; 20 cm.. - (70 năm thành lập nước).

  Tóm tắt: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, là một bước ngoặt lịch sử, đă mở ra một thời đại mới ở Việt Nam, thời đại nhân dân Việt Nam làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của chính ḿnh. Cùng với chiến thắng này, ngày 2 - 9 - 1945 nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đă ra đời. Đây là Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, là một đóng góp có ư nghĩa lịch sử của dân tộc Việt Nam vào việc mở ra một thời đại thắng lợi của độc lập dân tộc, của phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Nội dung của cuốn sách gồm hai phần như sau: Những sự kiện lịch sử trọng đại tiến tới Tổng khởi nghĩa, cách mạng tháng Tám năm 1945; Những sự kiện lịch sử trọng đại trong Tổng khởi nghĩa, cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng ḥa. Cuốn sách “Cách mạng tháng tám và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng ḥa” sẽ là tài liệu có ư nghĩa giáo dục truyền thống to lớn cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

  Số ĐKCB: DVN.029946; LDVN.022999; MVNX.041129;  

  Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.