Sách chuyên đề tháng 9

  Chủ tịch Hồ Chí Minh - từ Tuyên ngôn độc lập đến Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. - H. : Quân đội nhân dân, 2006. - 333tr. ; 20cm.  

  Tóm tắt: Cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Tuyên ngôn độc lập đến lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” là một tập hợp có chọn lọc những văn kiện, bài nói của Bác Hồ xoay quanh chủ đề củng cố chính quyền cách mạng, chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp, tŕnh bày khái quát những diễn biến chính của đất nước từ ngày 2 tháng 9 năm 1945 đến cuối năm 1946 và một số hồi ức của những người học tṛ – những cộng sự viết về Bác trong thời điểm lịch sử đặc biệt đó.

  Số ĐKCB: DVN.016992; LDVN.009799; LDVN.009800;   

 Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.