Sách chuyên đề tháng 1/2018

  Tổng quan t́nh h́nh sinh viên, công tác hội sinh viên Việt Nam và phong trào sinh viên giai đoạn 2009 - 2013. - H. : Thanh niên, 2013. - 351 tr. : Sơ đồ, bảng ; 20 cm.

 Tóm tắt: Cuốn sách gồm ba phần. Phần I: T́nh h́nh sinh viên từ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ VIII đến nay; Phần II: Kết quả công tác hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ VIII (2008 -2013); Phần III: Mục tiêu, phương hướng và các giải pháp triển khai công tác hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2013-2018. Cuốn sách là tài liệu bổ ích cho bạn đọc là sinh viên nhất là các bạn tham gia vào các hội sinh viên.

 Số ĐKCB: DVN.028304; MVNX.038673; 

 Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.