THÔNG BÁO

(V/v phục vụ bạn đọc sau thời gian tạm ngưng không tiếp bạn đọc

để thực hiện các biện pháp pḥng, chống dịch bệnh COVID-19)

 

        Thực hiện Văn bản số 2232/SVHTTDL-VP, ngày 18/10/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.  Thư viện tỉnh sẽ mở cửa phục vụ bạn đọc trở lại tại thư viện từ ngày 20/10/2021.

           Lưu ư: Trong thời gian này, yêu cầu bạn đọc khi đến sử dụng Thư viện phải đảm bảo biện pháp pḥng, chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện nghiêm 5K; tất cả người vào/ra phải thực hiện quét mă QR. tại cổng Thư viện.

              Trân trọng!

 

 

 

 

THƯ VIỆN TỈNH PHÚ YÊN