TỈNH ỦY PHÚ YÊN

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 934-CV/BTGTU

V/v gửi đề cương tuyên truyền

kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tuy Ḥa, ngày 6 tháng 5 năm 2013

 

 

 

                        Kính gửi: - Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,

     Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tỉnh;

                                       - Sở Thông tin và Truyền thông;

                                       - Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch;

                                       - Các cơ quan báo, đài địa phương và Trung ương trên địa bàn tỉnh.

 

Thực hiện Công văn số 4245-CV/BTGTW, ngày 26/4/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc phát hành đề cương tuyên truyền kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đề nghị các cơ quan , đơn vị, địa phương căn cứ tài liệu này (gửi kèm theo công văn) và cùng với kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của tỉnh, từng địa phương, cơ quan, đơn vị để tổ chức tuyên truyền rộng răi đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

 

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);

- Như kính gửi;

- Lănh đạo Ban;

- Lưu VP; P.TT-VHVN.

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

Trần Văn Lộc

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------

 

 

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

Kết quả 2 năm thc hiện Chỉ thị 03-CT/TW của

Bộ Chính trị về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập

làm theo tm guơng đạo đức Hồ Chí Minh”

 

Ngày 14 tháng 5 năm 2011, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Để phục vụ cho đợt sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, phát hành đề cương tuyên truyền rộng răi trong Đảng, trong xă hội với các nội dung chính sau đây:

A. KẾT QUẢ CHỦ YU QUA 2 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03- CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

I. Về lănh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện

1. Công tác lănh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và lănh đạo các cấp

- Bộ Chính trị, Ban Bí thư thường xuyên quan tâm lănh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, xác định đây là giải pháp hàng đầu trong nhóm giải pháp thứ tư về chính trị, tư tưởng, là một nội dung quan trọng trong Kế hoạch số 08-KH/TW của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và thực hiện Quy định 47-QĐ/TW quy định về những điều đảng viên không được làm. Trên tinh thần thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4, Bộ Chính trị đă ban hành Chỉ thị 21- CT/TW về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lăng phí, bước đầu tạo được những kết quả cụ thể, được dư luận hoan nghênh, đồng t́nh, hưởng ứng.

- Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành kế hoạch 03-KH/TV phân công công việc cho các ban đảng, ban cán sự đảng của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; xây dựng kế hoạch, tiến hành kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW; chi đạo các cấp ủy đưa việc kiểm tra, tự kiểm tra thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW vào kế hoạch và nghiêm túc thực hiện.

- Ban Bí thư ra quyết định thành lập Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị và ban hành Quy chế hoạt động. Ban Tuyên giáo Trung ương thành lập Bộ phận chuyên trách 03, biên chế gọn nhẹ, hợp lư.

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 1973/CT-TTg giao nhiệm vụ cho bộ trưởng các bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ Chính trị.

- Các ban, ngành, đoàn thể Trung ương đă ban hành các văn bản hướng dẫn, quy định, quy chế, chuẩn mực đạo đức, cụ thể hóa, hướng dẫn thực hiện các nội dung được nêu trong Chỉ thị 03-CT/TW. Sự phối hợp giữa các cơ quan Trung ương, giữa Trung ương và địa phương trong toàn bộ hệ thống chính trị bước đầu có chuyển biến tích cực.

- Các địa phương, đơn vị: Cấp ủy, bí thư cấp ủy trực tiếp chỉ đạo thực hiện Chỉ thị; thành lập bộ phận giúp việc và ban hành quy chế hoạt động; tổ chức quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của Chỉ thị 03-CT/TW; ban hành các văn bản triển khai thực hiện, trong đó nhấn mạnh và coi trọng yêu cầu chuyển nội dung chủ yếu của cuộc vận động trước đây thành công việc thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Tổ chức thực hiện các nội dung của Chỉ thị 03-CT/TW

2.1- Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tập huấn giới thiệu về nội dung chuyên đề và hướng dẫn việc thực hiện chuyên đề hằng năm tại hội nghị báo cáo viên Trung ương.

- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức tập huấn, hướng dẫn việc học tập, xây dựng nội dung sinh hoạt chi bộ cho bí thư cấp ủy, bí thư chi bộ và đội ngũ báo cáo viên.

- Tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên 2 chuyên đề: “Học íập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lănh đạo chủ chốt các cấp”; học tập và làm theo 2 tác phẩm của Bác Hồ: “Đường cách mệnh”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2.2- Về nội dung xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị

- Hầu hết các ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đă hoàn thành việc rà soát, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức theo yêu cầu, hướng dẫn của Trung ương.

- Nhiều bộ, ngành, đoàn thể đă chỉ đạo xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và hướng dẫn thực hiện theo ngành dọc; coi việc thực hiện chuẩn mực đạo đức là căn cứ để kiểm điểm kết quả phân đấu, rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân và tập thể trong đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm. Một số đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, huyện Tam Đường (Lai Châu), huyện Quốc Oai (Hà Nội)... đă xây dựng chuẩn mực đạo đức sát hợp với đặc điểm, t́nh h́nh cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị.

- Một số địa phương, đơn vị đă tổng kết 5 năm thực hiện Quy định về chuẩn mực đạo đức của địa phương, đơn vị theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo, như Tỉnh ủy Phú Thọ...

2.3- Về trách nhiệm gương mẫu, tự giác đi đầu của cán bộ lănh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, của cán bộ, đảng viên. Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và sự giám sát nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên

- Ban Bí thư ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lănh đạo chủ chốt các cấp; Quy định và Hướng dẫn thực hiện Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, bao gồm cả nội dung kiểm tra sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên là lănh đạo chủ chốt các cấp.

Trước khi Ban Bí thư ban hành Quy định nêu gương, nhiều cấp uỷ, ban, ngành, địa phương (Lào Cai, B́nh Phước, Quảng Ngăi, Tiền Giang...) đă chủ động xây dựng quy định nêu gương về đạo đức, lối sống của cán bộ lănh đạo chủ chốt và bổ sung yêu cầu về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên vào quy chế làm việc để chỉ đạo thực hiện.

- Sau khi có Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương và Kế hoạch 08-KH/TW của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nhiều cấp ủy trực thuộc Trung ương đă ban hành các quy định nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp. Một số nơi có những quy định tương đối cụ thế trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công tác cán bộ, sinh hoạt đảng, thực hành cần, kiệm, liêm, chính, yêu cầu gương mẫu của bản thân và gia đ́nh... Ở một số ban, ngành, trách nhiệm nêu gương được thể hiện trong quy chế làm việc, nghĩa vụ công chức... do cơ quan quy định.

2.4- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể

- Nhiều cấp ủy đă chỉ đạo kết hợp một cách linh hoạt và sáng tạo một số nội dung của Chỉ thị 03-CT/TW, như: xây dựng chuẩn mực đạo đức cụ thể, thiết thực; đưa học tập và làm theo đạo đức Bác Hồ vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ; gắn với thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm, cấp ủy phối hợp với lănh đạo địa phương, đơn vị lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức để trong sinh hoạt chi bộ, đảng bộ bàn biện pháp phấn đấu, khắc phục, tạo chuyển biến, đẩy lùi, tiến tới giải quyết dứt điểm trong một thời hạn nhất định; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và làm tốt công tác tuyên truyền, biểu dương những gương điển h́nh, người tốt, việc lốt.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo bàn sâu về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Hà Nội, Bắc Giang, Lai Châu, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương...). Một số ngành, đoàn thể, địa phương (Thanh tra Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hà Nội, Bắc Giang, Khánh Ḥa, Quảng Ngăi, Tiền Giang...) đă cụ thể hóa kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, nâng cao quyết tâm của cấp ủy, của ban lănh đạo trong việc giải quyết các vấn đề tiêu cực, bức xúc, hoặc nổi lên cần tập trung khắc phục triệt để, từ đó, mang lại những kết quả cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

- Phát động nhiều phong trào thi đua thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực, như: Cuộc vận động “Yên Bái làm theo lời Bác”; phong trào “Người đảng viên sống đẹp” mỗi cán bộ, đảng viên đăng kư một việc làm tốt cho cộng đồng dân cư tại phường (Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, Đà Nẵng); phong trào “Đồng hành cùng người nghèo” mỗi cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận giúp đỡ xóa hộ nghèo (xă Trà Tân, Bắc Trà My, Quảng Nam); chương tŕnh “Đối thoại chiều thứ sáu” của Lănh đạo bệnh viện đối thoại, lắng nghe ư kiến của bệnh nhân (Bệnh viện Đa khoa Thành phố Quảng Ngăi); phong trào “Một ngàn đồng giúp đảng viên nghèo” (Huyện Cư Kuin, Đẳk Lắk); phong trào “Khâu khó, việc mới” đoàn viên xung kích vào phần việc khó và mới (Tỉnh Đoàn Quảng Trị); chương tŕnh “5 và 7 cho mỗi tháng” trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng ôn lại 5 mẫu chuyện đạo đức, phong cách của Bác và 7 nội dung phấn đấu rèn luyện của cán bộ (Chi bộ tổ dân phố Hiệp Lợi, Thành phố Nha Trang); mỗi đảng viên tự liên hệ với bản thân về tác phong, đạo đức trong mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ (thị trấn Tân Yên, Tuyên Quang); treo ảnh Bác Hồ, lập diễn đàn “Công an lắng nghe ư kiến nhân dân” (Cần Thơ); thành lập Câu lạc bộ “Gương điển h́nh” (Bến Tre); phương châm học Bác là “Học đi, học lại, làm đi làm lại” (An Giang); tổ chức cơ sở đảng lập bảng theo dơi hàng tháng để khắc phục khuyết điểm (Đảng bộ G̣ Quao, Kiên Giang); tổ chức cho cán bộ lănh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp từ tỉnh đến cơ sở đăng kư nêu gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác (Tiền Giang). Đảng bộ Hải quan Hà Giang phát động và thực hiện tốt phong trào “Chống sách nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp trong xuất, nhập khẩu”, góp phần đáng kể vào kết quả tăng thu ngân sách của địa phương.

2.5- Xây dựng và thực hiện chương tŕnh giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên

- Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo giảng dạy tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các cấp học và tích hợp vào giáo tŕnh Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với các trường đại học, cao đẳng.

- Hệ thống học viện chính trị - hành chính, các trường đoàn thể, các trường chính trị tỉnh và các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đă thực hiện biên soạn vả giảng dạy chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh trong các chương tŕnh bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, đối tượng kết nạp đảng.

2.6- Về giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2011 - 2015. Phát động và duy tŕ được nhiều phong trào tốt trong thanh, thiếu niên, như: “Sinh viên 5 tốt”1 ; “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”; “thanh niên, tham gia phát triển kinh tế - xă hội, góp phần giải quyết những khó khăn, bức xúc của cộng đồng”; “Thanh niên quân đội làm theo lời Bác”; “Câu lạc bộ tiến sĩ trẻ”... Trung ương Đoàn và nhiều tỉnh đoàn, thành đoàn đă tổ chức Lễ tuyên dương thanh niên làm theo lời Bác vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn.

2.7- Về công tác kiểm tra định kỳ, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Ban Bí thư đă ban hành 3 kế hoạch kiểm tra và thực hiện hơn 20 cuộc kiểm tra, kết hợp giao ban theo khu vực đối với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

- Cấp ủy các cấp đă quan tâm đến việc kiểm tra thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW tại các cơ sở. Qua kiểm tra, một số nơi đă phát hiện những việc làm chưa đúng với các quy định trong Chỉ thị 03-CT/TW và các hướng dẫn của Trung ương để uốn nắn, làm cho đúng. Các báo cáo kết quả kiểm tra được thường vụ cấp ủy quan tâm và kịp thời chỉ đạo giải quyết các vướng mắc được phát hiện, nhất là về cơ chế phối hợp và tổ chức thực hiện.

- Các ngành, địa phương đă tiến hành sơ kết 6 tháng cuối năm 2011, sơ kết một năm, sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW. Một số nơi có tiến hành sơ kết, tổng kết riêng việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TV/ (Sơn La, Hải Dương, Lạng Sơn, Quảng Ngăi...), hoặc đưa vào một nội dung trong sơ kết, tổng kết công tác chuyên môn, công tác đảng cuối năm.

- Dịp 19/5/2012 nhiều ngành, địa phương đă tổ chức gặp mặt, tọa đàm, trao đổi, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức khen thưởng bí thư chi bộ giỏi.

 

1 1. Đạo đức tốt; 2. Học tập tốt; 3. Thể lực tốt; 4. Kỹ năng tốt; 5. Hội nhập tốt.

 

2.8- Về đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Ban Tuyên giáo Trung ương quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng.

- Thành lập Ban Chỉ đạo Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phát động phong trào sáng tác, quảng bá. Hàng chục ngàn tin, bài, phóng sự, tác phẩm văn học, nghệ thuật gửi dự thi ở các địa phương, các hội chuyên ngành Trung ương và đă được đăng tải; hàng trăm tác phấm được các địa phương và các hội chuyên ngành Trung ương lựa chọn, gửi về tham dự giải ở Trung ương. Trong đợt I xét tặng giải thưởng sắp tới, Ban Chỉ đạo Giải thưởng đă lựa chọn được hơn một trăm tác phẩm có giá trị tuyên truyền và giáo dục tốt để biểu dương, trao giải thưởng.

- Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương (tiêu biểu là Đài Truyền h́nh Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân Dân, Báo Quân đội nhân dân, Thông tấn xă Việt Nam... ) đều có chuyên mục tuyên truyền về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chú trọng thông tin về các hoạt động thực hiện Chỉ thị ở địa phương, ngành, nhất là đưa tin về các tập thể, cá nhân điển h́nh trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

- Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ở nước ngoài được quan tâm, cụ thể hóa các nội dung hoạt động đối với cơ quan đại diện; trong thanh niên, học sinh, sinh viên học tập ở nước ngoài; trong đảng viên sinh hoạt lẻ, người lao động xuất khẩu, cán bộ, chuyên gia Việt Nam đang làm việc, lao động ở nước ngoài; và trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

II- Đánh giá chung về 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

1. Ưu điểm

Một là, Chỉ thị 03-CT/TW đă trực tiếp góp phần vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cả nước.

Hai là, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW dần đi vào nền nếp, thiết thực, tránh bệnh h́nh thức.

Ba là, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của lănh đạo chủ chốt các cấp được nâng cao hơn.

Bốn là, trong quá tŕnh thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, nhiều vấn đề tiêu cực, tồn đọng lâu năm, gây bức xúc trong dư luận tại địa phương, cơ quan, đơn vị đă bước đầu được giải quyết dứt điểm, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đáng viên, nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ.

Năm là, Trong công tác xây dựng Đảng, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW dần trở thành nề nếp đă góp phần từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lănh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Sáu là, công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW được các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị quan tâm, bước đầu đă góp phần vào việc tạo ra không khí phấn khởi trong xă hội.

2. Hạn chế, khuyết điểm

Một là, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ở nhiều đơn vị c̣n mang tính h́nh thức, thiếu quyết tâm, thiếu sáng tạo, nhất là chưa đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên.

Hai là, một số nội dung nêu trong Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Bí thư thực hiện chưa đạt yêu cầu.

Ba là, việc tuyên truyền về các điển h́nh tiên tiến c̣n nhiều lúng túng.

3. Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm

Thứ nhất, cấp uỷ, người đứng đầu ở nhiều cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm, chưa nhận thức sâu sắc được vai tṛ, ư nghĩa quan trọng của Chỉ thị 03-CT/TW không chỉ nhằm giải quyết nhiệm vụ trước mắt, mà c̣n nhằm mục tiêu lâu dài theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; chưa dành thời gian thỏa đáng cho việc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị. Công tác kiểm tra, đôn đốc của câp ủy các cấp chưa được quan tâm đúng mức. Vai tṛ lănh đạo của cấp ủy, tham mưu của bộ phận giúp việc chưa rơ nét, vẫn c̣n t́nh trạng “khoán” cho cơ quan tuyên giáo thực hiện là chính. Bộ phận giúp việc, bộ phận chuyên trách các cấp c̣n thiếu chủ động, sáng tạo để tham mưu cho cấp ủy trong việc cụ thế hóa thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW cho sát với nhiệm vụ chính trị và t́nh h́nh, đặc điểm riêng ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, yêu cầu, nội dung của Chỉ thị 03-CT/TW chưa thật đầy đủ, sâu sắc, nhất là về việc đưa học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa trở thành công việc thường xuyên, tự giác.

Thứ ba, công tác tuyên truyên và chỉ đạo tuyên truyền chưa đúng tầm. Các cấp uỷ chưa thấy hết được vai tṛ rất quan trọng của công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW; chủ yếu chỉ đạo tuyên truyền trên báo chí mà chưa phát huy sức mạnh tống hợp của các loại h́nh tuyên truyền, hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên...

4. Một số kinh nghiệm qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

- Công tác kiểm tra, đôn đốc thường xuyên của Ban Bí thư không chỉ là điều kiện quan trọng giúp việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW đi đúng định hướng, kịp thời tháo gỡ các khó khăn trong quá tŕnh thực hiện Chỉ thị ở địa phương, đơn vị, mà c̣n tạo ra động lực, khích lệ cấp ủy các cấp tích cực, trách nhiệm cao hơn trong thực hiện và chỉ đạo thực hiện ở địa bàn do ḿnh phụ trách.

- Vai tṛ của cấp ủy, của bí thư cấp ủy và người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị vô cùng quan trọng trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW trên cả hai mặt: Lănh đạo, chỉ đạo, tổ chức việc thực hiện Chỉ thị và gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ.

- Sự năng động, sáng tạo và chủ động t́m ṭi để tham mưu của bộ phận giúp việc là nhân tố quyết định đối với việc gắn Chỉ thị 03-CT/TW với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng để mang lại những kết quả thiết thực.

- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng và toàn xă hội về tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức của Người vẫn là một đ̣i hỏi quan trọng hiện nay. Cần phải quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục một cách thuyết phục về Chỉ thị 03-CT/TW và về kết quả đạt được trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, nhất là về gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Cần đầu tư nhiều hơn nữa để nghiên cứu, t́m ṭi những cách làm có hiệu quả, nghiên cứu chỉ đạo việc gắn thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW với các quy định, với các phong trào xă hội khác, tạo ra sự cộng hưởng xă hội và dư luận xă hội tin tưởng, ủng hộ, hưởng ứng việc thực hiện Chỉ thị.

III. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới

1. Phương hướng

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào nội dung học tập phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lănh đạo chủ chốt các cấp, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định số 47-QĐ/TV về những điều đảng viên không được làm, những quy định của các địa phương, đơn vị đối với cán bộ, đảng viên. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các cấp, đổi mới phương thức thực hiện phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, đơn vị.

2. Nhiệm vụ, giải pháp

a. Trong công tác lănh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ

- Cấp ủy các cấp tiếp tục quan tâm, đầu tư đúng mức cho việc lănh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của cấp ḿnh và cấp do ḿnh phụ trách. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, nghiên cứu, phát hiện những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả để triển khai thực hiện trên diện rộng.

Hoàn thiện, tăng cường chỉ đạo bộ phận giúp việc, bộ phận chuyên trách các cấp, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc ban thường vụ cấp ủy trong việc lănh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị.

b. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức

- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng và toàn xă hội về tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Trung ương quan tâm chỉ đạo tốt hơn nữa đối với Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Lănh đạo các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương đầu tư hơn nữa cho chuyên mục về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; t́m ṭi những thể hiện mới, hấp dẫn, thuyết phục để tuyên truyền, giáo dục về tấm gương đạo đức của Bác Hồ và gương người tốt, việc tốt trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW.

c. Một số nội dung cần tập trung chỉ đạo

- Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW. Tập trung tuyên truyền, giáo dục ư thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, nhất là học tập phong cách của Người. Từ đó, tạo ra ư thức tự giác, tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu. Nghiên cứu để đổi mới các phương pháp và h́nh thức tuyên truyền, giáo dục, quan tâm tới công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên báo mạng, sớm xây dựng cơ sở dữ liệu về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW trên mạng Internet...

- Cấp uỷ các cấp tiếp tục chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của các chi bộ, đảng bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ban hành mới, hoặc rà soát, bổ sung các yêu cầu cụ thể trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào những quy định, quy chế của các ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Cấp ủy phối hợp với lănh đạo cùng cấp tiếp tục chỉ đạo, lựa chọn các vấn đề trọng tâm, nhất là những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận, để bàn biện pháp phấn đấu, xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục, giải quyết dứt điểm và kịp thời báo cáo kết quả thực hiện với cấp ủy và lănh đạo cấp trên.

- Rà soát việc xây dựng chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị. Các ban, bộ, ngành chính thức ban hành những quy định chung về đạo đức nghề nghiệp, hướng dẫn thực hiện theo ngành dọc. Lănh đạo các cơ quan, đơn vị ban hành quy định về việc thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức đă xây dựng, lấy kết quả phấn đấu theo các chuẩn mực đạo đức, cũng như kết quả thực hiện Quy định nêu gương, Quy định về những điều đảng viên không được làm, là một tiêu chí b́nh xét thi đua, khen thưởng, đánh giá kết quả phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân và tập thể.

- Cấp ủy các cấp chỉ đạo bộ phận giúp việc nghiên cứu, đề xuất những cách làm thiết thực, hiệu quả đối với từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm vụ việc tồn đọng kéo dài, kiên quyết xử lư thỏa đáng những vấn đề gây bức xúc trong dư luận.

- Làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc và công tác phát hiện, tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng và kịp thời biểu dương, khen thưởng để tạo sức lan tỏa, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển h́nh, thực hiện Chi thị 03; đồng thời kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt, hoặc thiếu quan tâm, triển khai h́nh thức.

B. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH DIỄN RA TRONG DỊP SƠ KẾT

I. Hội nghị toàn quốc

- Nội dung: đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW; Bàn phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; Biểu dương, khen thưởng, trao bằng khen cho một số tập thể, cá nhân tiêu biểu.

- Thời gian, địa điểm: Dự kiến khoảng thượng tuần tháng 5/2013, tại Thủ đô Hà Nội.

- Thành phần: Đại biểu Lănh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể TW. Mỗi tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, mời 05 đại biểu gồm các đồng chí: Bí thư; Trưởng Ban Tuyên giáo; Trưởng Bộ phận giúp việc 03; 01 đại diện tập thể và 01 cá nhân tiêu biểu.

II. Trao giải thưởng đợt I đối với tác giả, tác phẩm đạt Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

- Nội dung: Biểu diễn nghệ thuật về chủ đề ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Công bố quyết định và trao giải thưởng đối với tác phẩm và tác giả đạt giải.

- Thời gian: Tổ chức vào dịp Hội nghị sơ kết, tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội.

III. Công tác tuyên truyền, cổ động

1. Đưa tin trên các phưong tiện thông tin đại chúng

Chọn, giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng một số vở sân khấu, điện ảnh, truyền h́nh, ca múa nhạc trong số tác phẩm đạt giải để tuyên truyền. Các báo, tạp chí Trung ương và địa phương đăng tải các bài viết về công tác sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của các cơ quan, đơn vị, về Giải thưởng sáng tác, quảng bá và về các tấm gương điển h́nh trong học tâp và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Triền lăm “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước”

Tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) và một số thành phố lớn (Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ) và khu vực Tây Nguyên. Nội dung triển lăm ảnh về Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước; Giới thiệu về các tập thế, cá nhân điển h́nh trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thời gian triển khai từ 10/5/2013.

3. Trưng bày tranh, ảnh, sách, báo, ấn phẩm... đạt giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phấm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Địa điểm trưng bày tại Sảnh của Trung tâm Văn hoá nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội vào Đêm trao giải thưởng. Sau đó tiếp tục trưng bày tại Hàng Bài, Hà Nội và luân chuyển trưng bày tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ.

4. Tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay” tại Ban Tuyên giáo Trung ương vào ngày 10/6/2013.

 

C. ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN

1. Ban tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị - xă hội, các báo đài Trung ương và đội ngũ báo cáo viên sử dụng tài liệu này để tuyên truyền rộng răi trong Đảng, trong nhân dân. Ngoài những nội dung nêu trong tài liệu này, các địa phương, đơn vị cần tổng hợp, cập nhật tư liệu, điển h́nh, nhân tố mới của địa phương, đơn vị ḿnh để tuyên truyền.

2. Ngay sau Hội nghị sơ kết toàn quốc, các địa phương đơn vị cập nhật bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các bài tham luận; các tập thể, cá nhân điển h́nh được khen thưởng; các tác phẩm, tác giả đạt giải thưởng đợt I cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hô Chí Minh” để tuyên truyền (thông tin này sẽ được đăng trên báo chí).

3. Trong công tác tuyên truyền cần chú ư nhấn mạnh những nội dung sau:

- Đánh giá khách quan những ưu điểm, hạn chế, kinh nghiệm rút ra qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ở các ngành, địa phương, cơ sở, đặc biệt là việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Biểu dương, tôn vinh các điển h́nh tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Tiếp tục khẳng định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, góp phần pḥng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài, củng cố, vun đắp các giá trị đạo đức, giá trị văn hóa Việt Nam theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, lâu dài của cán bộ, đảng viên, của các chi bộ, tổ chức đảng và các tầng lớp nhân dân.

- Những kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của các cấp, các ngành đạt được trong hai năm qua là tiền đề quan trọng để chúng ta tăng thêm niềm tin tưởng, sự quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

4. Tập trung tuyên truyền từ nay đến hết tháng 6/2013, trong đó đợt tuyên truyền cao điểm vào dịp diễn ra Hội nghị sơ kết toàn quốc. Sau đó, cần có kế hoạch tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể quần chúng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ vào dịp tổ chức các ngày lễ lớn của đất nước.

*

*       *

 

Với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, những kết quả qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đă góp phần củng cố, tăng cường niềm tin trong Đảng, trong nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới theo mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, các nghị quyết Hội nghị Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 

 

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG